Yi Home App isn’t Working

yi home app not working

yi home app not working